Lokalny Program Rewitalizacji
Łódź jako jedno z pierwszych miast w Polsce, przyjęła 14 lipca 2004 r. „Uproszczony lokalny program rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004 – 2013”, zwany Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Miesiąc później Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi powołany został Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji, na czele którego stanął Pełnomocnik ds. rewitalizacji w randze Wiceprezydenta. Aktualizacja zarządzenia nastąpiła w marcu 2009 roku.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument o charakterze strategicznym dla rozwoju miasta. Wyznacza on obszar kryzysowy o największej koncentracji problemów przestrzennych i społecznych, który w swej większej części uznany został w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, jako tereny przeznaczone do rehabilitacji i rewitalizacji oraz do głębokich przekształceń. Stanowi on rozległy, spójny, centralny obszar Łodzi, leżący w obrębie tzw. „Kolei Obwodowej”.

Na terenie tym przeważają wielokondygnacyjne budynki mieszkaniowe oraz kompleksy pofabryczne pamiętające jeszcze czasy, kiedy Łódź była przemysłową metropolią, europejskim liderem w przemyśle włókienniczym. Granice obszaru wyznaczono w oparciu o następujące kryteria:
 • Niekorzystne trendy demograficzne;
 • Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia;
 • Wysoki potencjał gospodarczy (ilość niewykorzystanych terenów, opuszczonych budynków i kompleksów pofabrycznych);
 • Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;
 • Wysoki stopień degradacji środowiska;
 • Wysoki stopień degradacji zabudowy;
 • Wysoki stopień przestępczości i wykroczeń.

Lokalny Program Rewitalizacji definiuje ogólne cele procesu rewitalizacji, takie jak:
 • Zachowanie dziedzictwa materialnego, kulturowego i tożsamości miasta;
 • Zapobieganie społecznemu wykluczeniu mieszkańców strefy centralnej;
 • Tworzenie nowych miejsc pracy;
 • Zmniejszanie przestępczości;
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta zarówno wśród mieszkańców jak i użytkowników zewnętrznych.

Dokument ten zawiera opis niezbędnych działań, które mają prowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych, a w konsekwencji do rozwoju i poprawy wizerunku miasta. Ponadto wyznacza kierunki kompleksowych przedsięwzięć w mieście w perspektywie co najmniej do końca 2013 roku i umożliwia zarówno samorządowi miejskiemu, jak i innym podmiotom ubieganie się o środki unijne na inwestycje rewitalizacyjne.