Nowe Centrum Łodzi
Nowe Centrum Łodzi

Pobierz uchwałę

Lokalizacja

Rejon ulic Tuwima, Narutowicza, Sienkiewicza, Kopcińskiego w Łodzi.

Główne złożenia programu

Program dotyczy priorytetowego obszaru w mieście zarówno z punktu widzenia problematyki rewitalizacji jak i rozwoju gospodarczego. Obejmuje prawie 90 ha w śródmiejskiej części miasta, w rejonie Dworca Łódź - Fabryczna. Głównym celem programu jest wykreowanie nowego, funkcjonalnego centrum miasta z wieloma przestrzeniami publicznymi, które powstawać będą z udziałem kapitału prywatnego. Projekt przyciągnął szereg znanych nazwisk (można tu wymienić m.in. Rob Kriera, Davida Lyncha, Franka Gehry czy Daniela Libeskinda) i budzi duże zainteresowanie inwestorów.

Na terenie objętym programem znajduje się Dworzec Łódź Fabryczna wraz z jego infrastrukturą i otoczeniem stanowiący miejsce pierwszego kontaktu z miastem dla przybywających do Łodzi. Istotnymi elementami planowanych przekształceń na tym obszarze będą wszelkie przedsięwzięcia dotyczące przeniesienia całej infrastruktury kolejowej dworca pod ziemię oraz stworzenia nowoczesnych rozwiązań związanych z transportem, które zoptymalizują obsługę komunikacyjną tego obszaru.

Efektem tych działań będzie stworzenie w tym miejscu multimodalnego węzła komunikacyjnego wiążącego funkcje transportu miejskiego, regionalnego i międzynarodowego. Stanowi to ogromne przedsięwzięcie, które realizowane będą wspólnie przez PKP S.A., PKP PLK S.A. oraz Miasto Łódź.

Obszar objęty programem został podzielony na dwie strefy:
  • Strefa 1 (około 30 ha) to teren, na którym dominować będzie funkcja kulturalna, z zachowaniem funkcji pozwalających na całodobowe życie tego obszaru. Realizowane będą tu projekty: Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne, Specjalna Strefa Kultury oraz nastąpią przekształcenia związane z przebudową Dworca Łódź Fabryczna wraz z jego otoczeniem. Dyspozycję przestrzenną dla tej strefy opracował światowej sławy luksemburski architekt Rob Krier.
  • Strefa 2 (około 60 ha) to obszar, na którym realizowane będą przedsięwzięcia komercyjne (obecnie trwają prace planistyczne zmierzające do określenia sposobu zagospodarowania tego obszaru).

Cele programu

Wykreowanie nowego obszaru funkcjonalnego centrum miasta poprzez:
  • stworzenie dostępnych, bezpiecznych i atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów przestrzeni publicznych,
  • rewitalizację obszarów poprzemysłowych i kolejowych,
  • stworzenie nowych przestrzeni do inwestowania,
  • wzmocnienie funkcji metropolitalnych,
  • wzmocnienie funkcji kulturalnej,
  • zachowanie istotnych elementów tkanki urbanistycznej stanowiących o tożsamości i historii tego obszaru,
  • stworzenie multimodalnego węzła komunikacyjnego (kolei wysokich prędkości, kolei regionalnej, komunikacji autobusowej oraz komunikacji miejskiej).

Główne jednostki realizujące program