Informacja o przedłużeniu terminu naboru
Prezydent Miasta Łodzi przedłuża nabór projektów realizowanych bądź planowanych do realizacji na obszarze objętym „Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004–2013” (LPR) zgodnych z jego założeniami i celami.

Wpisanie projektów do LPR, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej, jest warunkiem formalnym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach VI osi priorytetowej „Odnowa obszarów miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekty należy zgłaszać na formularzach dostępnych poniżej w wersji papierowej i elektronicznej w dniach 2 listopada 2011 r. – 31 stycznia 2011 r. (włącznie). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 42 638 44 19 lub 42 638 44 46.

Opracowana na podstawie zebranych zgłoszeń aktualizacja „Wykazu projektów realizowanych bądź planowanych do realizacji na obszarze objętym LPR”, ze względu na przerwę wakacyjną w obradach Rady Miejskiej w Łodzi, skierowana zostanie do rozpatrzenia podczas sesji nie wcześniej niż na przełomie września i października 2011 roku.

Uwaga!!!

Wypełnione formularze w wersji papierowej i elektronicznej (zapisane na nośniku CD/DVD) wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem należy składać w siedzibie Biura ds. Inwestycji Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113 (IV piętro, pokój nr 10 lub sekretariat).

Podmioty zainteresowane potwierdzeniem wpisu do „Wykazu projektów realizowanych bądź planowanych do realizacji na obszarze objętym LPR” proszone są o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu odbioru.

Dokumenty do pobrania: